Online @ duchovné cvičenia počas pôstu

„IGNACIÁNSKY EXAMEN“
2.3.2022 - 10.4.2022

Hlavnou témou je každodenná modlitba Spytovania svedomia podľa sv. Ignáca z Loyoly.

Veľkonočný pozdrav 2022
EXAMEN – návod na modlitbu
Sv. Ignác považoval každodenný examen za modlitbu veľkého významu. Trvá 15 – 20 minút a pozostáva z piatich veľmi jednoduchých krokov.
1) Vďačnosť
Rozpomeniem sa na všetky udalosti, vzťahy a okolnosti dňa, za ktoré som najviac vďačný, kde som si uvedomoval Božiu prítomnosť...
2) Prosba
Prosím Boha o poznanie a silu, aby sa tento spätný pohľad premenil na dielo jeho premeny a rastu.
3) Rozpoznávanie a porozumenie
Predkladám Bohu udalosti, ľudí, vlastné hnutia... Rozpoznávam, kde som vo veľkom či v malom zlyhal, vyhľadávam hnutia, ktoré som pocítil vo svojom srdci a mysli, ktorých pôvodcom bol Boh. Sústredím sa aj na tie, ktoré nepochádzali od neho.
4) Od-pustenie
Ľutujem a prosím o uzdravujúci dotyk milosrdného Boha, ktorý mi s láskou a s rešpektom odpúšťa a odníma zo srdca ťažké bremená.
5) Dôvera a nádej
Predstavím si nasledujúci deň a naplánujem si ho spolu s Pánom tak, aby som ho prežil v súlade s jeho láskyplným zámerom pre môj život.

Examen je skvelým spôsobom modlitby ako hľadať Božiu prítomnosť vo vlastnom živote. Svätý Ignác z Loyoly (1491–1556) už pred viac ako 400 rokmi povzbudzoval ľudí, aby sa s Ježišom rozprávali ako s priateľom, ktorý im je blízky a pozná ich, aby mu hovorili o tom, čo prežili a skúsili; prosili ho o odpustenie, pomoc a ochranu, ale aj o múdrosť v oblastiach, kde prežívali pochybnosti a neistotu.

Sv. Ignác podporoval examen ako formu modlitbovej reflexie nad udalosťami dňa, kde sa snažíme odhaliť Božiu prítomnosť a rozoznať intenzívny záujem Boha o nás. Slovníkom súčasného jazyka by sme mohli Examen nazvať aj Modlitbou všímavosti, Modlitbou milujúcej pozornosti či Modlitbou spytovania vedomia.

Aj keď je Examen intenzívnym cvičením rozlišovania (aj vo vzťahu rozlišovania duchov), pre mnohých ľudí nemá v ich duchovnom živote veľký význam. Dôvodov môže byť veľa, hoci všetky sa rovnajú priznaniu (len zriedka explicitnému), že v uponáhľanom dni nemá pre modliaceho sa človeka táto modlitba okamžitú praktickú hodnotu. Naozaj?

Ak Examen, ako sme povedali vyššie, súvisí s rozlišovaním, stáva sa spytovaním vedomia. POZOR! Nie svedomia, pretože spytovanie svedomia má úzky moralistický podtext a jeho hlavným záujmom sú dobré alebo zlé skutky, ktoré sme každý deň robili. Pri rozlišovaní vedomia nie je hlavným záujmom morálka dobrých alebo zlých činov; ide skôr o pozorné vnímanie, ako nás Boh ovplyvňuje a posúva (často celkom spontánne!) hlboko do nášho vlastného afektívneho vedomia. To, čo sa deje v našom vedomí, t.j. v myšlienkach, je pred našimi skutkami a je oveľa dôležitejšie než naše činy, ktoré je možné vymedziť ako správne alebo zlé. Examen sa zaoberá tým, ako prežívame obraz Boha vo svojom vlastnom existenciálnom vedomí, ako dokážeme odhaliť, že nás naša dedičná náchylnosť k hriechu potichu pokúša a nenápadne odvádza od intimity s Bohom v tých často najjemnejších dispozíciách nášho vedomia.

Examen, o ktorom hovoríme, nie je ani snahou o sebazdokonaľovanie. Hovoríme o skúsenosti viery, rastúcej citlivosti na jedinečné, dôverné a špeciálne spôsoby, ktorými si nás Boží Duch približuje a povoláva. A to potrebuje svoj čas. Examen nadobúda skutočnú hodnotu až vtedy, keď sa stane každodennou skúsenosťou konfrontácie a obnovy našej jedinečnej duchovnej identity a nenápadného pozvania zo strany Boha na prehĺbenie a náš rozvoj.

Examen je časom modlitby, avšak nebezpečenstvo prázdnej sebareflexie alebo nezdravej a na seba zameranej introspekcie je veľmi reálne. Na druhej strane, nedostatok úsilia o examen nás prirodzene udržiava ako povrchných a necitlivých voči jemným a hlbokým Božím cestám odohrávajúcich sa hlboko v našom srdci. Kvalita a účinnosť modlitby Examenu závisí od vzťahu k našej pokračujúcej kontemplatívnej modlitbe. Bez vzťahu ku kontemplácii Examen skĺzne len na úroveň sebareflexie a sebazdokonaľovania, ak to vôbec trvá.

Examen je každodenným cvičením – učíme sa vycítiť a rozpoznať vnútorné pozvania Boha, ktoré vedú a prehlbujú náš vzťah s ním. Bez kontemplatívneho kontaktu s Božím zjavením v Kristovi, vo formálnej aj neformálnej modlitbe, sa každodenné spytovanie vedomia stáva prázdnym; scvrkne sa a zomiera. Bez aktívneho a pozorného „načúvania“ zjaveniu Božích ciest, ktoré sú tak odlišné od našich vlastných (Iz 55, 8–9), sa skúmanie opäť stane len formovaním nás samých, čo je ľudská a prirodzená cesta sebazdokonaľovania, alebo ešte horšie: môže sa zvrhnúť na sebecké zdokonaľovanie podľa vlastných predstáv.

Keď Examen robíme po prvýkrát, môže sa nám to zdať ako štylizované a umelé. Tento problém však nie je v modlitbe ako takej, ale v nás samých; sme začiatočníci a zatiaľ sme ešte v sebe nespracovali integráciu procesu osobného rozlišovania, ktorá by mala byť vyjadrená v dennom konaní Examenu. Modlitba milujúcej pozornosti však bude vždy zásadne nepochopená, ak nepochopíme cieľ tohto cvičenia. Špecifikum tejto formy modlitby je, že v konečnom dôsledku je zamerané na rozvoj srdca s náročnou víziou, aby bolo aktívne nielen jednu alebo dve štvrťhodinové obdobia za deň, ale nepretržite. Toto je dar od Boha – najdôležitejší, ako si uvedomil aj múdry kráľ Šalamún (1 Kr 3, 9–12) a o tento dar sa musíme neustále modliť a následne byť vnímaví na jeho rozvoj vo svojom srdci.

V knihe Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly (bod 43) je uvedených 5 krokov modlitby Examen.

Zrelý Ignác na sklonku svojho života skúmal každý pohyb a sklon svojho srdca, čo znamená, že rozpoznal zhodu všetkého s jeho pravým JA zameraným na Krista. To bol dôsledok jeho pravidelných intenzívnych modlitbových cvičení Examenu každý deň.

Copyright © 2022 Congregatio Jesu | All Rights Reserved.