35 Duchovných cvičení podľa svätého Ignáca z Loyoly

35 Duchovných cvičení podľa svätého Ignáca z Loyoly


Rovnakým  spôsobom ako  sa  venujeme  zdokonaľovaniu  cudzích  jazykov  alebo  fyzickému rozvoju, podobne 
sa môžeme venovať aj duchovným cvičeniam.
Duchovné cvičenia, ktoré táto knižočka predkladá, sú pozvaním k otvoreniu sa a k novému solídnemu začiatku.
Láska je...

Láska je...


Z rakúskeho originálu DIE LIEBE IST...
Strom Jesseho

Strom Jesseho


Tradícia stromu s rodokmeňom Jesseho je zvyk, ktorý nie je u nás príliš známy. Je spojená s biblickým textom proroka Izaiáša.
Pôst s Božím Slovom

Pôst s Božím Slovom


Rok  Božieho  slova  slávime  od prvej  adventnej  nedele  do  sviatku  sv.  Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch na začiatku Adventu.
So srdcom otca

So srdcom otca


Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa,  ktorý  trvá  od 9.12.2020  do  8.12.2021.  V tejto  súvislosti napísal Apoštolský list s názvom Patris corde (S otcovským srdcom).