Podmienky používania


Vitajte na stránke našej rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu. Túto internetovú stránku na doméne onlineduchovnecvicenia.sk, prevádzkuje Congregatio Jesu so sídlom Provincialát CJ, Liptovská 35, 821 09 Bratislava .

Úvodné ustanovenia

Všetok obsah publikovaný na tejto stránke, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom Congregatio Jesu. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na túto stránku vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

Vekové obmedzenie

Tieto webové stránky nie sú vekovo obmedzené, prístup je voľný všetkým vekovým kategóriám.

Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že túto internetovú stránku, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím tejto stránky, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webovú stránku je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme "tak, ako je" a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. Prosím, buďte si vedomí toho, že za aplikáciu týchto informácií do vášho života ste plne zodpovední vy.

Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na túto internetovú stránku alebo s jej použitím alebo v súvislosti s jej obsahom alebo údajmi na nej zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve Congregatio Jesu.Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah tejto stránky s výnimkou obmedzeného práva používať túto webovú stránku v súlade s Podmienkami.

Používanie web stránky

Congregatio Jesu umožňuje prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na web stránke onlineduchovnecvicenia.sk iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na túto internetovú stránku a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

Hypertextové odkazy

Congregatio Jesu na zvýšenie vášho pohodlia môže na tejto stránke uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate našu internetovú stránku. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

Zmeny Podmienok

Congregatio Jesu je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti tejto web stránky, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránky, bez predchádzajúceho upozornenia.

Congregatio Jesu si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím túto našu internetovú stránku opustite.

Súbory „cookies“

Na tejto stránke používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.

Táto internetová stránka používa jednako tzv. "Session cookies", tak aj tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našej stránky a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Táto Internetová stránka používa cookies, ktoré:

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka tejto Internetovej stránky. Vďaka tomu ju môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetovej stránky, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetovú stránku. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetovej stránky podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetová stránka naďalej zobrazovala vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Túto stránku si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním tejto Internetovej stránky vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.